El Polígon Industrial de Riudellots de la Selva signa amb Grup Rubau i Solventa6 un acord per promoure la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

  • 13 Febrer 2024

L’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS), amb l’objectiu de fomentar l’eficiència energètica i la sostenibilitat de les empreses que en formen part, ha escollit Prenergy (Grup Rubau) i Solventa6 com a socis per la creació d’una comunitat energètica per fomentar l’autoconsum entre les empreses de l’Associació. Aquesta iniciativa busca promoure la producció, consum, emmagatzematge i compartir energia renovable, en benefici de les pròpies empreses i del medi ambient.

L’entesa, que s’ha signat aquest mes de febrer, és el resultat d’un concurs promogut per l’APRS on han participat diverses corporacions especialitzades en el sector de les renovables. L’acord signat té com a prioritat promoure la sostenibilitat a partir de la utilització d’energia local renovable i està obert a incloure d’altres serveis que proporcionen les diferents filials de Grup Rubau i Solventa6, com ara el desenvolupament i la gestió integral de projectes de biogàs i biomassa, estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, gestió de residus, sanejament i tractament d’aigua, així com la rehabilitació d’edificis. 

Els membres de l’APRS, tindran la possibilitat de formar part de la comunitat energètica beneficiant-se dels projectes energètics que impulsin Prenergy i Solventa 6. L’acord preveu la prestació de serveis a través de societats de conversió, on els associats puguin invertir fons propis, però també deixa la porta oberta a la contractació de serveis sense inversió, però obtenint el benefici del model agregat que comporta l’acord.

Al polígon industrial de Riudellots de la Selva actualment s’ubiquen més de 150 empreses, de les quals més del 60% es troben adherides a l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva. Aquest conglomerat empresarial genera una facturació anual que supera els 2000 milions d'euros i proporciona ocupació a més de 10.000 persones. L'APRS està convençuda que establir una comunitat energètica dins d'aquest àmbit industrial serà clau per augmentar l'eficiència energètica i minimitzar l'impacte ecològic, impulsant així l'adopció d'energies renovables entre les seves empreses i la millora de la seva competitivitat. En paraules de Narcís Xifra, president de l’APRS, “l’acord que hem signat amb Grup Rubau i Solventa6 és un clar exemple del compromís del nostre Polígon per l’economia circular i la promoció econòmica del nostre territori. La creació de comunitats energètiques permetrà als nostres associats produir, consumir, emmagatzemar i compartir energia renovable, la qual cosa suposarà un benefici econòmic per les nostres empreses a l’hora que es potenciarà la transició energètica del nostre Polígon cap a un model més sostenible.”

 

Sobre Prenergy

Prime Rubau Energy és la filial de serveis energètics del Grup Rubau especialista en energies renovables i eficiència energètica. Va néixer a partir de la demanda dels clients del grup empresarial per oferir tota mena de solucions integrals per als seus projectes, proposant les millores necessàries per aconseguir l’eficiència en les seves instal·lacions al mateix temps que es disminueixen les despeses energètiques i la petjada de carboni. Aquesta estratègia de diversificació del grup empresarial permet atendre les necessitats de la societat actual bastant els seus projectes en l’economia circular, aquell model de producció i consum que implica compartir, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar els materials i els productes existents per allargar-ne el seu cicle de vida.

Prenergy treballa amb promotors privats d’habitatges i edificis, oferint al mercat habitatges moderns i energèticament sostenibles. S’especialitza en la comercialització d’energia elèctrica produïda per mòduls fotovoltaics, els quals instal·la i repara. La seva activitat permet que el Grup Rubau treballi per accelerar la transició energètica i es converteix en un soci eficaç en aquest camp per a les administracions públiques, els promotors privats i la indústria.

 

Sobre Rubau

Rubau és una multinacional amb més de 60 anys d'història que desenvolupa de forma eficient i sostenible la seva activitat al sector de les infraestructures mitjançant la construcció, concessió, conservació i manteniment de tota mena de projectes, tant d'obra civil com d'edificació. Aquesta activitat es compagina amb la diversificació i l'ampliació de noves àrees de negoci centrades a promoure un servei integral als seus clients i que permetin aprofitar les capacitats de la companyia i assegurar així la sostenibilitat del negoci.

Acord amb l’Agenda 2030 i els seus objectius de transició ecològica, el grup desenvolupa serveis integrals de recollida, transport i tractament de residus urbans i gestió d’aigua a partir de l’empresa AREMA, especialitzada en el disseny, la construcció i l’operació i manteniment de xarxes, equips i plantes de tractament de residus i agua potable residual, urbana i industrial.

Compromesos amb el dret a l’habitatge, el grup rehabilita edificis i façanes; saneja patologies estructurals; i millora l’eficiència energètica dels habitatges a través de les seves filials CONTRACTA i PRENERGY. Amb la creació de LLOGUERALIA, el grup participa en projectes d’habitatge de lloguer assequible impulsats per les administracions publiques per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves i contribuir a l’oferta de lloguer social. Actualment LLOGUERALIA té a càrrec importants projectes de promoció, construcció i gestió d’habitatges de lloguer assequible per l’Ajuntament de Calafell (110 habitatges) i el de Reus (132 habitatges).

Sense perdre la pròpia identitat, el grup afronta, amb professionalitat i compromís, els reptes del mercat, sempre al servei del client i de la societat. El seu àmbit d'actuació és tant el territori nacional com l'internacional, ja que actualment té presència als continents americà i europeu, i compta amb una plantilla d’aproximadament 1.200 professionals.

 

Sobre Solventa6

Solventa6 és una empresa d’enginyeria, arquitectura i medi ambient fundada l’any 2001. Està especialitzada en oferir serveis a empreses, particulars i institucions. La seva filosofia de treball es basa en el compromís i la implicació en els projectes que desenvolupa, essent aquests els principals valors que la identifiquen. La seva activitat ha abraçat històricament diverses àrees dins dels sectors mencionats, buscant sempre oferir solucions adaptades a les necessitats dels seus clients.

Des de fa més de 5 anys la seva especialització en el desenvolupament integral de plantes fotovoltaiques tant per autoconsum com per la venta a xarxa, els ha situat com una de les empreses de referència en l’autoconsum industrial, dissenyant i executant algunes de les instal·lacions i inversions de les empreses més importants del territori.

En ple procés de creixement i expansió territorial, Solventa6 també ha treballat en el desenvolupament de models específics de negoci per grans superfícies comercials i logístiques, i ha participat en la concepció de models de comunitats energètiques privades i mixtes, i solucions energètiques centrades en la col·laboració publico-privada per promoure comunitats energètiques en zones urbanes.