Què oferim?

L’APRS ofereix els següents serveis als associats.

Promoció

L’APRS promociona les empreses dels associats a través de diversos canals (web, e-mails, notícies...). També gestionem els directoris de les entrades al polígon que permeten localitzar a les empreses associades.

Vigilància

Disposem d’un servei de vigilància pels membres de l’APRS durant les nits i tot el dia durant el cap de setmana. Qualsevol incidència o urgència a les instal·lacions de l’associat, és comunicat aquest de forma immediata.

Fibra òptica

Gracies a la intermediació de l’APRS, el polígon disposa d’un servei de fibra òptica d’alta qualitat, que permet disposar d’una connexió de fins a 1000MB simètrics (pujada i baixada).

Convenis col·lectius

L’associació de forma continuada cerca convenis amb empreses que ofereixen serveis d’alt valor pels associats, amb l’objectiu d’obtenir unes millors condiciones, tan econòmiques com en el servei.

Formació

Actualment vivint en un entorn en constant canvi. Per aquest motiu l’APRS fomenta la formació organitzant conferències o seminaris, amb l’objectiu d’actualitzar els seus membres al nou entorn.

Relacions institucionals

l’APRS defensa de forma conjunta els interessos dels seus membres davant l’administració pública en general.