Comunicació de persona responsable Covid-19

  • 10 Gener 2020

Arran de la crisi santiària Covid-19, el dia 19 de Juny la Generalitat va aprovar la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020 (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf)

Aquesta obliga a les empreses que tenen establiments oberts al públic a designar a una persona responsable de l’aplicació de les mesures de protecció individual. Aquesta persona serà la interlocutora amb les autoritats sanitàries en cas de detectar un brot en la zona. 

Donat que la Generalitat delega la competència als Ajuntament, per fer tal comunicació de la persona responsable, s'ha de fer a través de l'Ajuntament mitjançant instància genèrica a través del següent enllaç

Si tenen qualsevol dubte poden parlar amb la Sra. Cristina Adroher a través del correu tecnica.promocio@riudellots.cat