Convocatòria d'ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball

  • 31 Juliol 2020

La Generalitat de Catalunya a llençat una convocatòria d'ajuts a microempreses i autònoms per al manteniment dels llocs de treball, per tal de fer front a la crisi de la COVID-19

L'objecte d'aquesta mesura d'ajut, és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms, amb la finalitat de que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Podran ser entitats beneficiàries les microempreses i els treballadors autònoms que ocupin fins a 10 treballadors, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial decret, 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquestes microempreses i treballadors autònoms hauran de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l'atorgament de l'ajut per al reinici de l'activitat.

Seran subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l'activitat. La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul.

El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de juliol al 30 de setembre de 2020, inclòs.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, s'han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, accedint a l’enllaç, buscant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes .

Per a més informació podeu consultar la web del SOC, així com la RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, aprovada pel Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, capítol IV.