Els empresaris de Riudellots indefensos davant el Consell Comarcal de la Selva

  • 19 Setembre 2022

Com cada any la majoria d'empreses del polígon sol·liciten a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva la no subjecció a la taxa d'escombraries, puix que tenen contractat un gestor de residus que tracten les deixalles que generen i, per tant, no venen obligats a pagar dita taxa. Aquest supòsit es troba recollit en l'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8.- REGULADORA DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, concretament en l'Art.4.3. La gestió d'aquestes sol·licituds, així com la recaptació de la taxa, s'ha delegat al Consell Comarcal de la Selva, un òrgan que no funciona i que així ho demostren els fets; projecte del C/Ginesta parat més de 4 anys, no resposta a les instàncies, no agafen el telèfon... Seria convenient que el seu president, el Sr. Salvador Balliu, comencés a posar fil a l'agulla a posar ordre dins l'organisme, ja que així li hem fet arribar

L'any 2022 la cosa ja va començar malament amb el tema de les deixalles. Es va modificar l'ordenança sense tenir en compte cap de les peticions que va fer l'Associació i que fa anys que es demanen. Per exemple, una cosa tan simple com poder accedir a la deixalleria de forma puntual (a canvi de pagar un preu públic) per llençar residus com ordinadors, taules, etc. ens ha estat negat.

És cert que es va fer una reunió prèvia a l'aprovació de l'ordenança, però la reunió en la qual va participar el Consell Comarcal, que alhora n'és l'artífex de tota la modificació, ja ho tenia dat i beneit, i no estava disposat (i així ha estat) a canviar ni una coma del redactat de l'ordenança. Un cop aprovada aquesta, es va notificar a totes les associacions del poble menys a la nostra (casualment). I així van començar a venir els problemes...

Segons el Consell Comarcal i l'Ajuntament, han simplificat molt el tràmit per demanar la no subjecció a la taxa d'escombraries, però els fets demostren tot el contrari. L'APRS proposa des de fa anys que per justificar la no subjecció s'aporti el contracte amb el gestor (amb uns mínims) i les factures mensuals de l'any. Segons el Consell Comarcal, això és molta feina per a ells (és el que té treballar 35 hores setmanals en comptes de 40h com la resta) i han creat un sistema farragós i enrevessat amb l'objectiu (si més no aquesta és la sensació) que els empresaris paguin la taxa sense utilitzar el servei. Per posar un exemple de les absurditats de la norma: els contractes amb el gestor no poden ser prorrogats de forma tàcita (quelcom habitual en el tràfic mercantil), sinó que han de ser de durada determinada. En cas contrari el contracte s'ha de presentar cada any. Una altra bajanada és demanar una declaració on ha d'incloure la indicació dels pesos anuals gestionats per cada fracció de residu i el centre de tractament de destí, així com un certificat del gestor de residus acreditat per l'Agència de Residus de Catalunya. La informació dels pesos es troba a la factura i l'acreditació es pot comprovar en la base de dades de l'Agència de Residus de Catalunya, un exemple més de la vagancia d'aquesta administració.

Un cop aclarit i situat tothom amb aquest sistema i presentada tota la documentació abans del 15 de febrer de 2022, el Consell Comarcal de la Selva té 6 mesos per resoldre la sol.licitud des de la seva presentació. Com us podeu imaginar no van complir el termini de resolució, però si van començar a enviar cartes de pagament de la taxa a alguns empresaris a mitjans d'agost que havien demanat la no subjecció a la taxa. Esparverats per tal fet, ens posem en contacte amb el Consell Comarcal i finalment després de diversos dies batallant perquè ens diguin alguna cosa, rebem la següent resposta:

Reconeixen que ha estat un error, ja que algunes sol·licituds de no subjecció a la taxa tenien defectes i en comptes d'enviar un requeriment per solucionar dit defecte, s'havien enviat primer les cartes de pagament. Afegeixen que aviat remetran els requeriments per tal que els puguem contestar i així poder anul·lar les cartes.

Com podeu veure resulta increïble que incomplint el termini per resoldre i havent estat un error, ens diguin que fins que ells no ens enviïn el requeriment i resolguin no anul·laran la carta.

L'APRS ha tingut que anar al darrere del departament de medi ambient dirigit pel Sr. Felip Toledo Canta perquè fes la seva feina i envies els requeriments als afectats com més aviat millor. Finalment, els requeriments van anar arribant i els empresaris els van contestar el més aviat possible, tenint en compte que estàvem amb època de vacances. En el dia d'avui els empresaris no han rebut cap resolució del Consell (tampoc l'esperem, ja que mai han resolt expressament) i, per tant, el dia 30 de setembre tocarà pagar la taxa si no volen ser executats i embargats.

El més greu de tot ha estat que el departament dirigit pel Sr. Felip Toledo s'ha jactat de nosaltres dient que havíem de portar una garantia per suspendre la carta de pagament i que sino estem d'acord sempre podem presentar una instància, recurs.... A veure si ho hem entès, nosaltres fem tot el possible per complir, en canvi, el Consell Comarcal no compleix en res, però en lloc de resoldre ràpidament ens deixen anar una "parrafada legal". Està clar que això és tenir molt poca sensibilitat amb les empreses del polígon i més tenint en compte els anys complicats que portem.

Cal dir que des de l'APRS considerem que si no es resol en el termini de 6 mesos i no s'ha fet cap requeriment, es considera silenci administratiu positiu. L'art. 104 de la llei general tributària cita que es produiran els efectes del silenci que es reguli en la normativa i, en el seu defecte, positiu. Donat que la normativa del consell comarcal (ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS, LA GESTIÓ DELS QUALS HA ESTAT DELEGADA EN EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA) en el seu art.12 no es compleixen cap dels supòsits de silenci administratiu negatiu, estaríem davant un silenci administratiu positiu. Per tant, han concedit la no subjecció i en conseqüència la resolució expressa, si es produeix, únicament pot confirmar la concessió de no subjecció. En cap cas el silenci administratiu negatiu es pot encabir en el supòsit b) del Art.12 de l'Ordenança de gestió, inspecció..., sobre el procediment de concessió de beneficis fiscals com pretén el consell comarcal, ja que no estem davant d'un benefici fiscal, com pot ser una exempció, sinó en un supòsit de no subjecció de l'impost per no donar-se el fet imposable.

Un fet curiós i que dona suport a l'argument anterior, és que el Consell Comarcal nega el silenci administratiu positiu, però durant anys ha concedit els supòsits de no subjecció a la taxa de deixalles sense resoldre expresament.