Reunió amb el nou equip de govern

  • 06 Juliol 2023

El passat dimarts 4 de juliol la junta de l'APRS es va reunir amb el nou equip de govern sorgit de les eleccions del passat 28 de maig. En aquesta reunió va assistir el nou alcalde del municipi, el Sr. Josep Lluís Santamaria i el primer tinent alcalde i regidor del polígon industrial, el Sr. Lluís Barnés.

Durant la reunió es va exposar que des de fa molts anys el polígon pateix un dèficit considerable d'inversions i manteniment. L'any passat la inversió prevista al polígon era de 420.000 €, principalment l'arranjament del C/Ginesta i el canvi d'iluminació del polígon. Només es va executar el canvi d'iluminaria. El C/Ginesta que es troba amb un estat lamentable i que aquesta associació ha presentat diverses instàncies, ha quedat un cop més sense executar. Recordar que actualment l'ajuntament incompleix la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local en l'art.26, on s'obliga a prestar el servei d'enllumenat públic i pavimentació de carrers. Actualment, el carrer no té ni llum i l'estat de l'asfalt és demolidor, on hi ha forats constants. Per a més inri els diners destinats a arranjar el C/Ginesta varen ser destinats a altres finalitats, tal com consta en el següent document.

En la reunió es van aportar una sèrie de números que són publicats a la web del mateix ajuntament. Dels ingressos totals que té l'ajuntament, el 55% provenen del polígon (IAE 1,2MM + 1MM IBI + 300.000€ altres taxes). Més acusat és el número si dels ingressos que rep l'ajuntament trèiem el 20% corresponent a transferències corrents (diners que l'ajuntament rep d'altres administracions). En aquest cas l'aportació del polígon representa el 70%. Destacar que els d'ingressos que apoarta un habitant a un ajuntament a Catalunya és de 1311€, mentre que Riudellots és 2323€, un 56% més.

Així les coses, la junta va exposar que estaven d'acord a què una part dels ingressos aportats al polígon revertissin al poble, al fi i el cap és qui els ha acollit, pero resulta inadmissible que el retorn del polígon sigui entre inversió i manteniment inferior al 25%. L'any 2022 aquesta xifra es menor, un 10%, si es té en compte que el C/Ginesta no es va executar. El president, el Sr. Narcís Xifra va comentar que és important que s'inverteixi en el polígon per tal que aquest pugui créixer i en conseqüència pugui generar més ingressos tant a les empreses com al municipi, així com nous llocs de treball, essent beneficiós per tothom. En la mateixa reunió el president va fer entrega d'una llista d'accions que l'Ajuntament hauria de fer durant aquesta legislatura.

El nou equip de govern va comprendre la situació i s'ha compromès a realitzar una major inversió al polígon. Es va acordar amb el nou equip celebrar reunions periòdiques entre l'ajuntament i la junta de l'APRS, a fi i efecte de portar a terme de forma coordinada les accions que es facin al polígon.

Finalment, des de l'APRS es va advertir que portaven molts anys de greuges al polígon produïts per l'anterior govern i que esperaven un canvi positiu. En cas contrari intensificarien les accions contra l'ajuntament, ja que els empresaris del polígon estan molt molestos amb l'ajuntament.