L'APRS inicia els tràmits per constituir una àrea de promoció econòmica

  • 14 Gener 2022

Després del vistiplau de l'assemblea que va tenir lloc el passat març de 2021, l'associació va iniciar l'estudi per constituir una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) en virtut de l'aprovació de la llei 15/2020, del 22 de desembre. Un cop vist que era viable que l'APRS es transformés en un APEU, l'octubre de 2021 va comunicar a la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva la seva intenció de constituir-se en APEU. Després de diverses reunions mantingudes amb les dues institucions públiques mencionades, es va acordar construir un APEU que englobes el sector llevant, central i ponent del polígon en una primera fase i que més endavant s'estudiaria la possibilitat d'ampliar aquesta.

Què és un APEU?

Un APEU és una àrea integrada per naus i parcel·les on és dur a terme activitat econòmica. La idea és implementar un sistema de gestió públic-privat on participen les empreses i l'ajuntament, per tal de portar a terme objectius comuns, com per exemple la vigilància del polígon. La diferència amb l'actualitat és que un cop constituïda l'APEU, la seva integració no és voluntària, sinó obligatòria per totes aquelles persones que tenen drets de possessió sobre naus i parcel·les. D'aquesta forma, igual que una comunitat de veïns, tothom contribueix a finançar els serveis que presta l'APEU, a diferència de l'actualitat, que amb l'associació els serveis són finançats pels associats, però indirectament els no associats es veuen beneficiats.

Quins beneficis ofereix l'APEU?

Amb la constitució d'un APEU s'obtenen avantatges com una millora de la reputació empresarial, accés a majors subvencions, optimització de costos en el disseny i execució de projectes tècnics interempresarials i un reforç de la col·laboració público-privada.

Amb això es modernitza, innova i promociona el polígon, s'impulsa la cooperació empresarial per millor la competitivitat i es gestiona de forma mancomunada serveis com la vigilància, energia, aigua, fibra...

Qui forma part d'un APEU?

Els titulars del dret de possessió de totes les naus, parcel·les de serveis i sense construcció de la zona delimitada, en aquest cas el sector llevant, central i ponent del polígon industrial de Riudellots de la Selva, amb accés a la via pública on s'exerceix o es podria exercir activitat econòmica.

El titular del dret de possessió es refereix a la persona que en fa ús. En aquest cas seria el propietari excepte si està llogada, que en aquest cas seria el llogater.

Com es gestiona?

L'APEU es gestiona a través d'una Entitat Gestoria privada sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia. Aquesta és formada per l'Assemblea General (formada per tots els titulars del dret de possessió), presidència, secretari i gerència.

Amb la constitució de l'APEU s'espera una millora sustancial del polígon de riudellots per tal de continuar essent un polígon de referencia. 

Col.labora: